Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Facet5

Facet5  to jedno z niewielu narzędzi psychometrycznych, które zostało zaprojektowane wyłącznie dla biznesu poprzez połączenie wiedzy z zakresu psychometrii z nowoczesnymi teoriami zarządzania ludźmi w organizacji.

Facet5 jest wykorzystywany w biznesie od 1989 rokutestem tym przebadano już ponad 200.000 menedżerów w 29 krajach świata. Autorem testu jest Norman L. Buckley, który opracował to narzędzie wraz z departamentem psychologii Uniwersytetu w Edynburgu, wykorzystując przy tym podejścia związane z rozwojem zawodowym oraz zarządzaniem, których autorami : Bernard Bass, Kolb, Honey, Margerison & McCann oraz liczna grupa badaczy Myers Briggs.

Narzędzia psychometryczne budowane są na podstawie dwóch poglądów na temat osobowości: teorii typów oraz teorii cech.  Do konstrukcji testów Facet5 została wykorzystana teoria cech.

W ostatnich latach psycholodzy potwierdzili, że aby właściwie zrozumieć ludzką osobowość, należy brać pod uwagę przynajmniej pięć podstawowych jej aspektów.

Aspektami, które bada Facet5 : Wola, Energia, Uczuciowość, Kontrola, Emocjonalnośćte elementy osobowości ludzkiej nazywane obecnie Wielką Piątką.

Pierwsze cztery z nich to niezależne czynniki osobowości, podczas gdy piątyEmocjonalność - jest uznawana jako czynnik interpretacyjny, który wpływa na to, jak inne cztery aspekty mogą być postrzegane przez otoczenie.

Na podstawie badań osobowości możemy przewidywać występowanie określonych zachowań i to ułatwia nam podejmowanie decyzji o wyborze ludzi do pełnienia określonych ról w organizacji. Na tej podstawie możemy również wyjaśniać zachowania i pomagać ludziom zrozumieć, jak inni widzą i oceniają ich postępowanie. Facet5 dostarcza modelu, który pomaga ludziom lepiej się nawzajem zrozumieć. Posiadając taką wiedzę menadżerowie mogą dopasowywać swój styl zarządzania do indywidualnych cech i potrzeb swoich podwładnych, osoby prowadzące rekrutacje mogą z większą dokładnością badać kluczowe kompetencje, a doradcy zawodowi i coachowie mogą wspierać ludzi w bardziej efektywnym rozwoju oraz postępowaniu w określonych trudnych sytuacjach. Najbardziej cenne zastosowanie wykorzystania teorii osobowości w środowisku zawodowym polega na rozwijaniu w ludziach umiejętności zrozumienia potrzeb innych oraz znajdowania najskuteczniejszych sposobów wspólnego działania w celu osiągania najlepszych rezultatów.

Zastosowania Facet5 w środowisku pracy

Facet5 wspiera procesy selekcji na dwa sposoby:
 • Raport „Searchlight” (Szperacz) - to przegląd sześciu kluczowych kompetencji ważnych na każdym stanowisku menadżerskim (przywództwo, inicjatywa i wysiłek, kompetencje interpersonalne, komunikacja, analiza i podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie). Przewodnik ten określa, gdzie mogą znajdować się mocne strony danej osoby oraz identyfikuje kluczowe obszary do dyskusji podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 • Raport „Audition” – to Badanie Dopasowania ludzi do pełnienia określonych ról w organizacji o określonej kulturze. Facet5 umożliwia opracowanie modelu/profilu idealnego kandydata na dane stanowisko, generuje ranking kandydatów oraz raporty dopasowania każdego z kandydatów do tego stanowiska. Raport sugeruje również po trzy pytania behawioralne oraz sytuacyjne pomagające w dalszym badaniu dopasowania kandydatów w każdym z kluczowych obszarów.

Facet5 ułatwia zarządzanie i motywowanie pracowników poprzez:
 • Raport „Portret” – ukazuje ogólny profil danej osoby oraz sugeruje, jak będzie się ona zachowywać w roli lidera, członka zespołu, co ją motywuje w środowisku pracy, jak przełożony może zwiększać jej zaangażowanie oraz w jaki sposób emocjonalność tej osoby może wpływać na jej zachowania w środowisku pracy.

 • Raport „Przywództwo” – jest to zestaw wskazówek dla lidera, jak motywować daną osobę. Raport ten opiera się na modelu przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego Bernarda Bassa. W prosty sposób wspiera lidera w procesach tworzenia wspólnej wizji, budowania stymulującego otoczenia, informuje o indywidualnych oczekiwaniach badanej osoby, najbardziej efektywnych sposobach ustalania z nią celów, monitorowania wyników pracy oraz udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych.

 • Raport „Preferencje Pracy” - służy zwiększaniu zaangażowania i satysfakcji z pracy badanej osoby – identyfikuje kluczowe elementy napędowe i wskazuje, które cechy danej roli motywują, a które demotywują daną osobę. Określa również predyspozycje badanej osoby do pełnienia określonych ról zawodowych. 

 • Moduł „Teamscape” – ułatwiający budowanie efektywnych zespołów.

Główne zalety Facet5, to:
 1. Prostota i przydatność raportów w całym procesie zarządzania rozwojem pracownika.
 2. Jasne i proste wskazówki ułatwiające zwiększanie zaangażowania.
 3. Możliwość dokładnego sprofilowania stanowiska w danej organizacji oraz porównywania między sobą dowolnej liczby kandydatów.
 4. Łatwość i szybkość administrowania – kwestionariusz wypełniany jest on-line, średni czas wypełniania to 17 minut, raport dostępny jest zaraz po wypełnieniu kwestionariusza.
 5. Dostępność raportów w siedemnastu językach w tej samej cenie.