Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Menadżerskie

Trening umiejętności przywódczych

Pomiędzy wiedzą z zakresu zarządzania, a rzeczywistymi umiejętnościami „pociągania ludzi za sobą", bycia liderem, przywódcą dla podwładnych i współpracowników, istnieje ogromna przepaść. Stworzono wiele programów edukacyjnych, szkoleń i studiów ukierunkowanych na opanowanie konkretnej wiedzy, ale ciągle brakuje edukacji w zakresie umiejętności przywódczych.

Tymczasem, aby być dobrymi menadżerami, musimy umieć nie tylko dobrze gospodarować zasobami naszej firmy, ale także naszymi własnymi, osobistymi tak, byśmy umieli maksymalnie wykorzystać własne zdolności, wiedzę i doświadczenie, opanować praktyczne umiejętności rozumienia siebie, własnych pragnień i własnych interesów, gdyż tylko w ten sposób możemy harmonijnie realizować własne cele i cele organizacji oraz żyć w harmonii z innymi ludźmi, jednocześnie wywierając na nich pozytywny wpływ.

Doskonalenie umiejętności prezenterskich

Umiejętności prezentacji są istotne w wielu aspektach życia zawodowego specjalistów i menadżerów. Rzadko jednak mają oni przygotowanie w tym kierunku, a nawet jeśli przechodzili jakieś teoretyczne szkolenia, to nieliczni tylko regularnie obserwują swoje wystąpienia z nagrań i mają okazję doskonalić te umiejętności. Taką unikalną możliwość daje to szkolenie.

To szkolenie nie tylko uporządkuje wiedzę na temat prezentowania i pozwoli przetrenować umiejętność prezentacji, ale przede wszystkim pozwoli zobaczyć siebie w akcji i uzyskać informację zwrotną od trenera i pozostałych uczestników.

Adresat:

Osoby mające w swoich obowiązkach przygotowywanie i prowadzenie prezentacji różnego typu (np.: prezentowanie danych na zebraniach, prezentacje szkoleniowe, prezentacje produktowe i sprzedażowe dla grup).

Czas trwania:

minimum 2 dni.

Cele i zasady wdrażania programów adaptacyjnych dla nowych pracowników

Rekrutacja pracowników kosztuje bardzo dużo, jeszcze większe są koszty zatrudnienia pracownika, gdy nie zaaklimatyzuje się on w organizacji, gdy odejdzie po lub w czasie okresu próbnego.

Często też zbyt długo trwa okres zmniejszonej efektywności, a więc adaptacji pracownika, dlatego tak istotne jest właściwe podejście do wprowadzania pracownika do organizacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla kierowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi kojarzone było jeszcze niedawno z obowiązkami działów HR, jednak dziś okazuje się, że każdy menadżer rozszerza swoją funkcję w tym kierunku.

Każdy, kto jest zwierzchnikiem nawet tylko kilku osób, już zarządza zasobami ludzkimi swojej organizacji. Uczestnicząc w naszym szkoleniu menadżer wzmocni tę umiejętność.

Cele:

Wzmocnienie kompetencji menadżerskich.

Program:

Role kierownicze

  • 13 ról kierowniczych
  • Które role są najważniejsze na moim miejscu w organizacji
  • Które umiejętności związane z konkretnymi rolami warto rozwinąć

Style zarządzania i ich dopasowanie do zadania, pracownika, zespołu

Kształtowanie autorytetu szefa

Autorytet kiedyś był nieodłącznym atrybutem funkcji dyrektora czy kierownika. Dziś to za mało – autorytet formalny jest tylko jedną ze składowych autorytetu, a nawet czasami nie musi występować.

Najważniejsze są: autorytet wiedzy, doświadczenia i wynikający z charyzmy. Czy możemy nauczyć się świadomie kształtować własny autorytet? Jak najbardziej tak i temu właśnie poświęcone jest to szkolenie.

Czas trwania:

2 dni (lub 1 dzień, jeśli w cyklu)

Uczestnicy:

Kadra menadżerska wszystkich szczebli

Cele:
  • Poznanie czynników wpływających na budowanie autorytetu
  • Doskonalenie umiejętności zarządzania
  • Kształcenie postaw menedżerskich.
Proponowane treści:

Autoprezentacja

Coaching i mentoring w zarządzaniu zespołem

Minęły bezpowrotnie czasy „zawodu dyrektora”, czy szefa autokraty. Żeby efektywnie zarządzać zespołem trzeba być elastycznym i mieć wysoki poziom inteligencji emocjonalnej.

Dziś szef żeby wpływać na efektywność swoich podwładnych wciela się w rolę mentora lub coacha w zależności od potrzeb pracowników i własnych możliwości. To szkolenie zwiększa możliwości szefa wpływania na swoich pracowników dzięki umiejętności zmiany roli jaką dla nich pełni.

Uczestnicy szkolenia:

Menadżerowie liniowi i kadra średniego szczebla.

Czas trwania:

2-3 dni.

Aby palić się jasnym płomieniem i nigdy nie spłonąć

Warsztat antystresowy przeciwdziałający wypaleniu zawodowemu.

Wypalenie zawodowe niegdyś kojarzone było ściśle z zawodami wprost związanymi z pomocą ludziom – terapeutami, pielęgniarkami. Dziś ta choroba dotyka już coraz szerszych kręgów zawodowych, powodując spustoszenie emocjonalne u pracowników opieki społecznej, urzędników, menadżerów.

Wszechobecny stres powoduje, że coraz mniej chętnie chodzimy do pracy, podopieczni czy klienci nas denerwują, jesteśmy wiecznie zmęczeni i zapominamy, z jakiego powodu chcieliśmy pracować właśnie w tym zawodzie, nawet jeśli był naszym wymarzonym.

Zarządzanie wiekiem w organizacji

Zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi, a dokładniej  element zarządzania różnorodnością. Polega na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, dzięki uwzględnieniu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku.

Zarządzanie wiekiem to planowanie zatrudnienia, rekrutacja pracowników, dobór form zatrudnienia i organizacji pracy, długość i organizacja czasu pracy, kształtowanie treści pracy, wynagrodzeń, ocenianie i motywowanie, a także zarządzanie rozwojem i karierą zawodową z uwzględnieniem wieku pracowników.

Szkolenie to jest wprowadzeniem w tematykę oraz możliwością analizy własnego przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania wiekiem, zarówno w zakresie istniejących, jak i możliwych do wdrożenia elementów systemu zarządzania wiekiem.

Budowanie zespołu

Niewielu specjalistów pracuje dziś niezależnie od innych. Kluczem do efektywności organizacji są efektywne zespoły.

Menadżerowie coraz lepiej są przygotowani do zarządzania ludźmi, jednak rzadko rzetelnie podchodzą do budowania zespołu, zwłaszcza, jeśli współpraca członków zespołu nie jest oczywista. Szkolenie to przygotuje menadżerów i kandydatów na menadżerów do stworzenia efektywnego zespołu nawet wtedy, gdy dotychczas zarządzali ludźmi rozproszonymi w terenie.

Czas trwania:

2 dni

Uczestnicy:

Kandydaci na menadżerów, menadżerowie liniowi, kierownicy projektów.

Zarządzanie rozwojem organizacji

Zmiany są koniecznym elementem rozwoju. Każda organizacja się zmienia, rozwija. W innym przypadku jej dni są policzone.

Aby rozwój był możliwy, wszyscy pracownicy powinni to rozumieć, akceptować i angażować się. Jednak zmiany często źle się kojarzą, nie wszyscy są w stanie za nimi podążać bez przygotowania, budzą emocje, które często są negatywne i utrudniają rozwój. Menadżerowie mogą zadbać o przygotowanie siebie i swoich pracowników do przyjmowania zmian jako niezbędnych składowych rozwoju – zarządzić rozwojem organizacji.

Strony

Subskrybuj RSS - Menadżerskie