Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Warsztaty efektywnego działania przy stosowaniu procedur Zamówień Publicznych

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy na temat przygotowania postępowań przetargowych tak, aby zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie były jak najbardziej korzystne i bezpieczne dla przedsięwzięcia i zamawiającego. Pozwalają one na rozwinięcie umiejętności przygotowania zamówienia w sposób zapewniający ciągłość procesu od określenia celów działań, po realizację projektu.

W ramach warsztatów rozwijamy wiedzę, jak skorzystać z ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia, opisu i rozdziału ryzyk pomiędzy strony zaangażowane w przedsięwzięcie. Analizujemy jak najlepiej i najbezpieczniej stosować inne niż cenowe kryteria wyboru.

W ramach warsztatów stosujemy nowatorskie techniki moderacji i zwiększenia aktywności uczestników poprzez współpracę prowadzących, czyli eksperta i prawnika od zamówień publicznych z trenerem umiejętności miękkich. Stosujemy metody aktywizujące, zgodne z wiedzą o nauczaniu osób dorosłych. Prowadzimy warsztaty tak, aby rozwinąć świadome stosowania różnych technik komunikacyjnych i współpracy pomiędzy wydziałami ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania od początku procesu osób odpowiedzialnych za późniejszą realizację zamówienia.

Zaletą prowadzonych warsztatów jest zwrócenie szczególnej uwagi na współpracę wszystkich osób zaangażowanych w proces przygotowania i realizacji na przygotowania przetargu i SIWZ. Przekonamy, że PZP jest dobrym aktem prawnym, ale wymaga wiedzy i doświadczenia, aby skutecznie z niego korzystać. Udowodnimy tezę, że szerokie podejście służące przygotowaniu specyfikacji to dobrze i bezpiecznie zrealizowany kontrakt. Zajęcia odnoszą się szeroko do praktyki i najlepszych dostępnych rozwiązań na rynku polskim. Wystąpi możliwość przeanalizowania dotychczas prowadzonych projektów i uczenie się na błędach oraz przeprowadzenia konsultacji z ekspertem.

Uczestnicy od razu przełożą wiedzę na praktykę, a jednocześnie zwiększą efektywność prowadzonych rozmów i umiejętność współpracy przy postępowaniu przetargowym.

Efekty, jakie przyniosą warsztaty będą polegały na wysokim bezpieczeństwie realizacji zamówień pod kątem kontroli kosztów i dobrej współpracy z dostawcami czy wykonawcami. Sam proces wyłaniania dostawców usług czy robót będzie czytelny i prosty. Pozwoli to na dobre planowanie budżetu oraz rozsądne wydawanie pieniędzy publicznych. Zminimalizuje ryzyka roszczeń finansowych, przekraczania terminów realizacji oraz uzyska się dużo wyższą jakość zamawianych usług czy robót.

Zamawiający będzie miał dużą kontrolę nad procesami inwestycyjnymi, zmniejszy się czas potrzebny na realizację, uniknie błędów i niejasności wynikających z niedoskonałości komunikacji (również pisemnej), uniknie się nieporozumień już w trakcie realizowania przedmiotu zawartej później umowy, czy nawet unieważnienia całego postępowania.

Uzyskana jakość będzie zgodna z interesem publicznym i oczekiwaniami.

Nasze doświadczenie zostało zdobyte i ugruntowane w ostatnich 20 latach pracy na polskim rynku, zarówno przy przygotowywaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, ich realizacji i rozliczania jak i na rynku szkoleniowym.

Zatrudniamy wysokiej klasy ekspertów od zamówień publicznych z doświadczeniem w pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych i instytucjach finansujących takich jak NFOŚ. Przygotowywaliśmy procesy inwestycyjne, które zakończyły się sukcesem (od przygotowania SIWZ do odbioru robót) dla małych i dużych projektów o wartości od kilkudziesięciu tysięcy złotych do dwóch miliardów.