Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Transformacja małej lub średniej organizacji metodą BlitzGrow

BlitzGrow jest metodą zwiększania efektywności działania i podniesienia wartości organizacji, poprzez rozwijanie indywidualnych i organizacyjnych kompetencji wzrostowych. Jest to transformacja organizacji w spójny, uporządkowany sposób – w postaci wdrożenia organizacyjnego.

Głównym elementem metody BlitzGrow jest program rozwojowy dla pracowników, oparty na elementach zaadoptowanej do polskich warunków amerykańskiej metody ARMO, sprawdzonej i uznanej na świecie, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Program rozwojowy jest poprzedzony dokładną diagnozą organizacji za pomocą ankiety High Performance Organization wg. A. de Waal’a oraz specjalnie opracowanych ankiet dla pracowników/menadżerów.

Bazując na podstawowych schematach poznawczych i wykonawczych oraz neurofizjologii mózgu, osoby korzystające z metody BlitzGrow poprawiają zdolności intelektualne oraz dokonują znacznego postępu w sferze rezultatów zawodowych i prywatnych w sposób naturalny i bezpieczny.

Z pogłębionych badań wynika, że o aktywności pracowników decydują dwa kluczowe elementy:

  • wewnętrzna motywacja i kompetencje umożliwiające wzrost
  • kultura organizacyjna, która wspiera lub hamuje wzrost pracowników.

BlitzGrow działa więc nie tylko na poziomie pojedynczego pracownika, ale także na poziomie organizacji, adresując kwestie przywództwa i efektywnego systemu pracy, na który składają się nie tylko procesy i struktury, ale także kwestie organizacyjne, formalizacja form świadczenia pracy przez pracowników, system motywacyjny oraz tzw. employer branding, czyli komunikowany formalnie stosunek organizacji do pracowników. To właśnie czyni metodę BlitzGrow wyjątkową i innowacyjną.

BlitzGrow, pracując w innowacyjny sposób na indywidualnych zasobach ludzkich/pracowników oraz proponując nowy model zarządzania - zarządzanie poprzez wartości, pozwala:

  • wydobyć z ludzi/pracowników to, co najlepsze (optymalizacja potencjału intelektualnego pracowników)
  • zmotywować zespół, by pracował bardziej wydajnie i kreatywnie
  • sprawić, by wykwalifikowani pracownicy czuli się związani z firmą i dążyli do wspólnego sukcesu
  • optymalnie zagospodarować środki i czas na wyszkolenie nowych pracowników.

BlitzGrow urzeczywistnia uznane i sprawdzone najlepsze praktyki transformacji organizacji w innowacyjny sposób, kładąc nacisk na zmianę zarówno osobistą, jak i organizacyjną.

BlitzGrow jest innowacyjnym rozwiązaniem flexicurity, realizującym ideę GrowinguTM.

Grupą docelową BlitzGrow są w szczególności specjaliści i handlowcy.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.