Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Motywacja poprzez systemy ocen i rozmowy oceniające

Niektórzy twierdzą, że ocena i motywowanie - się wykluczają. Nasze doświadczenia pokazują coś wręcz przeciwnego – dobrze przeprowadzona rozmowa oceniająca jest potężnym motywatorem.

Metoda kanapki jest znana większości menadżerów, ale ilu z nich naprawdę ją stosuje? A ilu zapomina o jej idei w trakcie rozmów oceniających twierdząc, że one nie służą motywowaniu. A gdyby mogły służyć, o ile efektywniej byłby wykorzystany ten czas. Na tym szkoleniu uczestnicy nauczą się przeprowadzać rozmowę oceniającą tak, aby była motorem napędzającym podwładnych do efektywniejszej pracy i rozwoju.

Informacje uzupełniające:

Dla konkretnej organizacji program zostanie oparty na bazie rzeczywistych dokumentów służących do oceny pracowniczej, ponieważ wtedy będzie najbardziej efektywny.

Cele:
 • Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi
 • Wprowadzenie motywującej roli ocen pracowniczych
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia motywujących rozmów oceniających
 • Wykorzystanie wiedzy z teorii motywacji w praktyce.
Proponowane treści:

Motywacja poprzez system ocen

 • Analiza SWOT naszego systemu ocen
 • Analiza poszczególnych kompetencji podlegających ocenie
 • Wykorzystanie możliwości motywacyjnych systemu ocen

Teorie motywacji a praktyka ocen okresowych

 • Ujednolicenie wiedzy z teorii motywacji
 • Wykorzystanie elementów różnych teorii motywacji do planowania prowadzenia oceny okresowej

Motywacyjna funkcja rozmów oceniających

 • Praktyczne wykorzystanie elementów różnych teorii motywacji do prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Schemat prowadzenia rozmów oceniających
 • Ocena prowadzenia rozmowy oceniającej na podstawie studium przypadku

Informacja zwrotna

 • Schemat udzielania informacji zwrotnej
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Wykorzystanie ciągłej informacji zwrotnej w rozmowie oceniającej

Trening prowadzenia rozmów oceniających

 • Praktyka prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Informacja zwrotna dla trenujących z możliwością poprawy niektórych elementów

Automotywacja

 • Znaczenie automotywacji szefa w motywowaniu podwładnych
 • Przekonania wspierające i ograniczające możliwość motywowania przy pomocy oceny pracowniczej
 • Sposoby wpływu na własną motywację

Portfolio personalne

 • Zasady przygotowania do prowadzenia rozmów oceniających
 • Przygotowanie do analizy podległych pracowników

Podsumowanie

 • Przypomnienie głównych aspektów motywowania za pomocą oceny pracowniczej
 • Indywidualny plan działań poszkoleniowych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.